วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2550

เอ็ม (เจมส์ บอนด์)
การแข่งขันคณิตศาสตร์ SEAMEO (SEAMEO Mathematics Olympiad: SEA-MO) เป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดขึ้นโดย องค์การพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Education in Science and Mathematics: SEAMEO RECSAM) โดยจะจัดขึ้นทุกๆ 3-4 ปีที่ศูนย์เรคแซม รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ในการแข่งขันครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2548 มีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม กัมพูชา และพม่า

ไม่มีความคิดเห็น: