วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ (น.ร.) มีความเป็นมาสืบแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างดารานพรัตนขึ้นสำหรับใช้ประดับที่เสื้อ ซึ่งทรงเรียกว่า "เครื่องประดับสำหรับยศ" นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างแหวนนพรัตนสำหรับพระราชทานแก่พระราชวงศ์ฝ่ายหน้า และฝ่าย�! ��น ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นพุทธมามกะ ต่อมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างดวงตรามหานพรัตน สำหรับห้อยสายสะพายขึ้นเป็นครั้งแรกของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เมื่อ พุทธศักราช 2412


วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก (The Most Exalted Order of the White Elephant) เป็นตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่มีลำดับเกียรติเป็นลำดับที่ 6 โดยลำดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของไทยจะมีลำดับเกียรติ ดังนี้
สำหรับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2404 แต่มิได้กำหนดให้มีสายสะพาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2412 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดชั้นและสายสะพายประกอบ

เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิดี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2550ภูเขาฟูจิ (「富士山」, Fuji-san, – ฟุจิซัง) เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดชิซึโอะกะ และจังหวัดยะมะนะชิ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัดโตเกียว โดยในวันที่อากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นจากโตเกียวได้ ในปัจจุบันภูเขาได้ถูกจัดโดยนักวิทยาศาสตร์อยู่ในลักษณะของภูเขาไฟที่มีโอกาสปะทุต่ำ โดยภูเขาไฟระเบิดครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2250 (ค.ศ. 1707) ใน ยุคเอโดะ
ภูเขาฟูจิ มีชื่อในภาษาญี่ปุ่นว่า "ฟุจิซัง" ซึ่งในหนังสือในสมัยก่อนจะถูกเข้าใจผิดเรียกว่า ฟุจิยะมะ (ฟูจิยาม่า) เนื่องจากตัวอักษรคันจิตัวที่ 3 (山) ที่สามารถอ่านได้สองแบบ ทั้ง ยะมะ และ ซัง


�ภูเขาฟูจิ
ประวัติ
เชื่อว่ามีผู้ปีนเขาฟูจิ ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 1206 โดยนักบวชท่านหนึ่ง และในช่วงระหว่างนั้นจนถึงยุคเมจิ ภูเขาฟูจิได้ชื่อว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งห้ามผู้หญิงขึ้นเขา โดยในปัจจุบันภูเขาฟูจิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ภูเขาฟูจิได้เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งจะเห็นได้จากในงานเขียนหรือภาพวาดต่างๆ โดยเฉพาะภาพว�! ��ดของ โฮะกุไซ ที่มีให้เห็นในวรรณกรรมญี่ปุ่นและกาพย์กลอนที่สำคัญมากมาย
ภูเขาฟูจิยังเป็นฐานทัพของซามูไรต่างๆมากมายจากยุคอดีต เป็นที่ฝึกฝน ซึ่งในปัจจุบัน ฐานทัพหนึ่งของกองทหารญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฟูจิ


วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปัจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มีทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรภาคสมทบ ประกอบด้วยคณะทั้งหมด 7 คณะ ได้แก่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2550คอนติเนนตัล แอร์ไลน์ (อังกฤษ: Continental Airlines) เป็นสายการบินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของสหรัฐอเมริกา[1] มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองฮิวสตัน มลรัฐเทกซัส ให้บริการในยุโรป, ลาตินอเมริกา, เอเชียแปซิฟิก และอเมริกาเหนือ
คอนติเนนตัล เข้าร่วมพันธมิตรสายการบินวันเวิลด์ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2547

เครื่องบินโบอิง 737-800

เครื่องบินโบอิง 757-200

เครื่องบินโบอิง 777คอนติเนนตัล
ฝูงบิน


วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2550ศัพท์ปัญญาประดิษฐ์
ตรรกศาสตร์คลุมเครือ หรือ ฟัซซี่ลอจิก (fuzzy logic) พัฒนาจาก ทฤษฏีเซตวิภัชนัย โดยเป็นการใช้เหตุผลแบบประมาณ ซึ่งแตกต่างจากการใช้เหตุผลแบบเด็ดขาดในลักษณะ ถูก/ผิด ใช่/ไม่ใช่ ของ ตรรกศาสตร์แบบฉบับ (classical logic) ตรรกศาสตร์คลุมเครือนั้นสามารถถือเป็นการประยุกต์ใช้งานเซตวิภัชนัย เพื่อจำลองการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ ต่อปัญหาที่ซับซ้อน
ค่าระดับความจริง ในตรรกศาสตร์คลุมเครือนั้นมักจะสับสนกับ ค่าความน่าจะเป็น ซึ่งมีแนวความคิดที่แตกต่างกัน ค่าระดับความจริงคลุมเครือนั้นใช้ในการระบุ ค่าความเป็นสมาชิก ของเซต แต่ค่าความน่าจะเป็นนั้นระบุความเป็นไปได้ของสภาพการณ์แต่ละรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น สมมติ นาย ก กำลังเดินเข้าบ้าน สถานะของนาย ก ตามตรรกศาสตร์แบบฉบับ คือ "อยู่ในบ้�! �น" หรือ "อยู่นอกบ้าน" หากเขากำลังยืนอยู่ระหว่างช่องประตูล่ะ? เราอาจพิจารณาว่าเขา "อยู่ในบ้านบางส่วน" ระดับของสถานะกึ่งนี้ จะระบุด้วยค่าความเป็นสมาชิกของเซตวิภัชนัย สมมุติเขาเพิ่งจะก้าวปลายนิ้วเท้าผ่านข้ามธรณีประตูเข้าบ้าน เราอาจกล่าวว่า นาย ก นั้น 0.99 "อยู่นอกบ้าน" ซึ่งต่างจากความน่าจะเป็นของเหตุการณ์สุ่ม (เช่น ความน่าจะเป็นระบุผลลัพธ์ของการโยนเห! รียญ แต่ผลลัพธ์จะออก หัว � ��รือ ก้อย) หากพิจารณาความน่าจะเป็นที่นาย ก "อยู่นอกบ้าน" และ "อยู่ในบ้าน" จะออกผลลัพธ์เป็น นาย ก อยู่นอกบ้าน หรือ ในบ้าน ไม่ได้จำลองสถานะกึ่ง คือ กำลังยืนอยู่ที่ประตู เซตวิภัชนัยนั้นมีหลักการพื้นฐานจากเซตที่มีขอบเขตคลุมเครือไม่ชัดเจน ไม่ได้มีพื้นฐานจากการสุ่ม
ตรรกศาสตร์คลุมเครือนั้น สามารถระบุค่าความเป็นสมาชิกของเซต (set membership values) ด้วยค่าระหว่าง 0 และ 1 ทำให้เกิดระดับกึ่งในลักษณะของ สีเทา นอกจาก ขาว และ ดำ ซึ่งมีประโยชน์ในการจำลองระดับซึ่งสามารถระบุด้วยคำพูด "เล็กน้อย" "ค่อนข้าง" "มาก" โดยใช้ค่าความเป็นสมาชิกของเซตบางส่วน ตรรกศาสตร์คลุมเครือนี้มีความสัมพันธ์กับ เซตวิภัชนัย (en:fuzzy set) และ ทฤษฎีความเป็นไปได้ (en:possibility theory) ! ซึ่งคิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1965 โดยศาสตราจารย์ ลอตฟี ซาเดห์ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์
ตรรกศาสตร์คลุมเครือ ถึงแม้ว่าจะได้รับการยอมรับค่อนข้างกว้างขวาง แต่ก็ยังถูกโต้แย้งจากบางกลุ่ม เช่น จากวิศวกรระบบควบคุม ในเรื่องของการอธิบายพฤติกรรมต่างๆ และ จากนักสถิติบางกลุ่ม ซึ่งถือมั่นว่าทฤษฎีความน่าจะเป็น เป็นวิธีทางคณิตศาสตร์ที่เคร่งครัดเพียงวิธีเดียว ในการจำลองความไม่แน่นอน (en:uncertainty) นอกจากนั้นแล้ว ก็ยังมีการวิเคราะห์วิจารณ์ว่า เซตวิ�! �ัชนัย นั้นไม่ได้เป็นซุปเปอร์เซตของ ทฤษฎีเซตสามัญ เนื่องจาก ฟังก์ชันภาวะสมาชิก นั้นกำหนดในรูปของ เซตแบบดั้งเดิม


�ตรรกศาสตร์คลุมเครือ
ตัวอย่างของระบบที่มีการใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือ
นอกจากนี้แล้ว ไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโพรเซสเซอร์บางรุ่น ได้มีการสร้างรวมตรรกศาสตร์คลุมเครือเอาไว้อีกด้วย เช่น ฟรีสเกล 68HC12 (en:Freescale 68HC12)

ระบบย่อยในยานพาหนะ เช่น ระบบห้ามล้อแบบกันล้อตาย (ABS) และ อุปกรณ์คงความเร็วรถ (en:cruise control)
เครื่องปรับอากาศ (Air conditioners)
เครื่องประมวลภาพเคลื่อนไหว MASSIVE (MASSIVE) ใช้ในภาพยนตร์ The Lord of the Rings (Lord of the Rings) เพื่อแสดงภาพเคลื่อนไหวของกองทหารขนาดใหญ่ ที่หหารมีการเคลื่อนไหวแบบสุ่มแต่มีแบบแผน
กล้องถ่ายรูป
การประมวลผลภาพดิจิทัล เช่นใช้ในการตรวจจับขอบ (en:edge detection)
หม้อหุงข้าว
เครื่องล้างจาน
ลิฟท์
เครื่องซักผ้า
ปัญญาประดิษฐ์ ในวิดีโอเกม
ใช้ในการกรองภาษา สำหรับข้อความบนกระดานและห้องสนทนา บนอินเทอร์เน็ต

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

PROM

PROM (Programmable Read-Only Memory) หรือ พีรอม คือ หน่วยความจำ (ROM) ซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถเขียนข้อมูลใหม่ลงไปได้ สามารถเขียนได้ครั้งเดียว ถ้ากระบวนการเขียนผิดพลาดก็ต้องเริ่มเขียนใหม่ทั้งหมด ข้อมูลที่ต้องการโปรแกรมจะถูกโปรแกรมผู้ใช้เอง โดนป้อนพัลส์แรงดันสูง (High Voltage Pulsed) ทำให้ Metal Strips หรือ Polycrystaline ที่อยู่บนตัว IC ขาดออกจากกัน ทำให้เกิดเป็นลอจิก "1" หรือ "0" ตามตำแหน่งที่กำหนดในหน่วยควา�! ��จำนั้นๆ
PROM เป็นทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการบันทึกโค้ดโปรแกรมลงในหน่วยความจำ ซึ่งต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่า PROM Programmer เนื่องจาก PROM สามารถเขียนได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นจึงมีรอมชนิดอื่น เช่น EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) และ EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) ซึ่งสามารถแก้ไขได้หลายครั้ง
EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) คือ หน่วยความจำ ROM ที่สามารถลบและแก้ไขได้หลายครั้ง ในการลบข้อมูลจะต้องลบทั้งหมด ไม่สามารถลบเพียงบางส่วนได้ โดยอาศัยแอพพลิเคชั้น ที่ใช้กำลังไฟฟ้าสูง
EPROM(Erasable Programmable Read-Only Memory) คือ PROM ซึ่งสามารถลบข้อมูลโดนการนำไปตากแดดจัดๆ รังสีอัลตร้าไวโอเลตจำทำปฏิกิริยากับชีพในหน่วยความจำ และจะลบข้อมูลออกทั้งหมด
EEPROM ไม่ต้องถอดออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อต้องการลบข้อมูลหรือ แก้ไขข้อมูล

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

ชิเงะรุ

ชิเงะรุ โจชิมะ (「城島 茂」, Shigeru Jōshima, 城島 茂) เป็นนักร้อง นักแสดง นักกีตาร์ และเป็น 1 ในสมาชิกของวง TOKIO ที่มีอายุมากที่สุดผลงาน


วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

สมบัติร่วมกันของมนุษยชาติ

สมบัติร่วมกันของมนุษยชาติ หรือสมบัติตกทอดโดยธรรมชาติร่วมกันของมนุษย์ (common heritage of mankind หรือ res communis humanitatos) เป็นหลักการที่ถูกเสนอขึ้นโดยผู้แทนของประเทศมอลตา (Malta) ประจำองค์การสหประชาชาติ ชื่ออาวิด ปาโด (Arvid Pardo) ในการประชุมกฎหมายทะเลเมื่อ ค.ศ. 1967เพื่อประกาศว่าพื้นมหาสมุทรเป็นมรดกร่วมกันของมวลมนุษยชาติ และต่อมาหลักการดังกล่าว ได้ถูกนำไปใช้ในกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายอ! วกาศและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อมิให้มีการนำสมบัติร่วมกันของมนุษยชาติไปใช้แสวงหาผลประโยชน์แต่เพียงส่วนตน ทุกคนจะได้รับส่วนแบ่งจากทรัพยากรเหล่านี้อย่างเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรนี้โดยตรงความหมาย
ประเทศส่วนใหญ่ได้เห็นฟ้องต้องกันว่าหลักสมบัติร่วมกันของมนุษยชาติตามกฎหมายทะเล หมายความว่า การเข้าไปยึดครองและแบ่งพื้นทะเลที่อยู่นอกเขตอำนาจรัฐนั้นกระทำไม่ได้ จะต้องมีกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับกิจกรรมการสำรวจและแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนรวมนี้ จะต้องมีการแบ่งผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกตามสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์�! ��องประเทศต่าง ๆ จะต้องมีเสรีภาพในการเข้าถึง, การใช้และการเดินเรือ การใช้พื้นทะเลต้องเป็นไปเพื่อจุดมุ่งหมายในทางสันติเท่านั้น และจะต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศ และความดังกล่าว ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในกฎหมายอื่นๆวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550วัสดุผสม (อังกฤษ: composites) คือวัสดุที่ถูกสร้างขึ้นมาจากวัสดุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป เพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะงาน โดยไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การผสมกันของวัสดุเหล่านี้จะไม่เป็นเนื้อเดียวกันแต่จะแยกกันเป็นเฟสที่เห็นได้อย่างเด่นชัด เฟสแรกเรียกว่า เนื้อพื้น (matrix) ซึ่งจะอยู่ด้วยกันอย่างต่อเนื่องและล้อมรอบอีกเฟสซึ่งเรียกว่า เฟสที่กระจาย หรือ ตัวเสริมแรง (reinf! orcement) คุณสมบัติของวัสดุผสมที่ได้จะเป็นฟังชั่นหรือขึ้นกันกับคุณสมบัติและปริมาณของสารตั้งต้นเหล่านี้ และรูปทรงทางเรขาคณิตของเฟสที่กระจายตัว


วัสดุผสม
ประเภทของวัสดุผสม
วัสดุผสมสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

วัสดุผสมที่เสริมแรงด้วยอนุภาค (particle-reinforced)
วัสดุผสมที่เสริมแรงด้วยเส้นใย (fiber-reinforced)
วัสดุผสมโครงสร้าง (structural)

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

.bs

บทความนี้ใช้ชื่อที่ใช้อักษรในภาษาอื่น เนื่องจากต้องการคงไว้ตามต้นฉบับ หรือไม่มีชื่อภาษาไทยที่เหมาะสม
bs เป็นโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับประเทศบาฮามาส เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2534


วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก เป็นภูมิภาคย่อยทางตะวันออกของประเทศไทย เดิมถือเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลาง อยู่ติดชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันออก นับเป็นอีกภูมิภาคหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรม ผลไม้ และอัญมณีของประเทศลักษณะภูมิประเทศ
ภาคตะวันออกมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาลูกเตี้ยๆ มีชายฝั่งทะเลที่เรียบยาวและโค้งเว้า มีเทือกเขาจันทบุรีอยู่ทางด้านชายฝั่งทะเลตะวันออกทอดตัว ไปทางด้านทิศตะวันตก จรดกับเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นเทือกเขาที่เป็นเส้นแบ่งเขตอาณาจัรกของประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา และมีแม่น้ำสายสำคัญอยู่หลายสาย ที่ไหลลงสู่อ่าวไทย ได้แก่ แม่น้ำระย�! �ง แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำประแสร์ และแม่น้ำตราด


วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550สโมสรฟุตบอลธนาคารกสิกรไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2530 โดยส่งเข้าร่วมแข่งขันครั้งแรกในรายการไกลกังวลคัพ เป็นสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย และ เป็นหน่วยงานในธนาคารกสิกรไทย ปัจจุบันสโมสรนี้ได้ถูกยุบไปแล้วตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 ทีมกสิกรไทยในอดีตเป็นสโมสรฟุตบอลไทยที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติมากที่สุดในประวัติศาสตร์ เกียรติประวัติสำคัญของสโมสร ได�! �แก่ ชนะเลิศฟุตบอลถ้วยพระราชทานประเภท ก. 5 สมัย , ควีนส์คัพ 4 สมัย และนอกจากนี้ยังเป็นสโมสรเดียวในประเทศไทยที่ชนะเลิศการแข่งขัน เอเชียนแชมเปียนส์คัพ ถึง 2 สมัย ซึ่งต่อมา สหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียได้ทำการรวมการแข่งขันดังกล่าวกับเอเชียนคัพวินเนอร์คัพ และเปลี่ยนชื่อเป็น เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก จนถึงปัจจุบัน
ทีมกสิกรไทยได้ถูกยุบไปพร้อมกับสโมสรกีฬาอื่นในธนาคารกสิกรไทยในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำในประเทศไทย


สโมสรฟุตบอลธนาคารกสิกรไทย
อดีตผู้เล่นที่โดดเด่น

เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์
สุรชัย จตุรภัทรพงศ์
สะสม พบประเสริฐ
สุธี สุขสมกิจ

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จังหวัดโทะยะมะ

จังหวัดโทะยะมะ (富山県, Toyama-ken) ตั้งอยู่บริเวณภาคจูบุของญี่ปุ่นมี่เมืองหลวงอยู่ที่เมืองโทะยะมะวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

Rangers

Rangers ทหารหน่วยนี้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และปลดประจำการไปหลัง สงครามเกาหลี แต่ก็กลับมาปฏิบัติการอีกครั้งในสงครามเวียดนาม ภารกิจของแรงเยอร์ คือการปฏิบัติภารกิจของกองทัพตามวัตถุประสงค์ทางการเมือง และนโยบายของสหรัฐฯ ในยามสงครามแรงเยอร์มีหน้าที่ลาดตระเวนในเขตยึดครองของศัตรู ทำงานร่วมกับทหารหน่วยอื่นๆ ในการโจมตีหรือลอบโจม�! ��ีเป้าหมายสำคัญหลังแนวข้าศึกทั้ง ทางภาคพื้นดิน ทางน้ำ หรือโดยการโดดร่ม (เช่นปฏิบัติการแทรกซึมเบื้องสูงต่อต้านรถถัง) ส่วนในสถานการณ์รุนแรงอื่นๆ แรงเยอร์จะทำหน้าที่ต่อต้านปฏิบัติการของกองโจรและผู้ก่อ การร้าย ช่วยเหลือ ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอเมริกัน ทหารหน่วยแรงเยอร์นั้นต้องเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติการได้ทุกแห่งในโลก ในทุกสภาพ ภูมิ! อากาศและภูมิประเทศ ทั้งก ลางวันและกลางคืน

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550I เป็นอักษรละติน ในลำดับที่ 9


�I
ความหมายของ I และ i

i เป็นชื่อต้นรหัสสินค้าของแอปเปิลคอมพิวเตอร์ เช่น ไอพอด (iPod) ไอบุ้ก (iBook) และไอแมค (iMac) รวมถึงซอฟต์แวร์ ไอทูนส์ (iTunes)
I เป็นสัญลักษณ์ ธาตุเคมี ของไอโอดีน
ในการเขียนเลขโรมัน I มีค่าเท่ากับ 1
สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์

ในทางไฟฟ้า I ใช้แทน กระแสไฟฟ้า
ในทางกลศาสตร์ I ใช้แทน โมเมนต์ความเฉื่อย

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

เจ

เจ สามารถหมายถึง

J หรือ j ตัวอักษรละติน ในลำดับที่ 10 ในภาษาอังกฤษ
การกินเจ
เทศกาลกินเจ
เจมาร์ท
เจตริน วรรธนะสิน (เจ) นักร้องชายไทย
ภาษาเจ (J programming language) ภาษาคอมพิวเตอร์