วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นพระราชบัญญัติที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เหตุผลในการประกาศพระราชบัญญัติฉบับนี้ตามข้อความในราชกิจจานุเบกษาระบุว่า เนื่องจากในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วนสำคัญของการประกอบกิจการและการดำรงชีวิตของมนุษย์ หากมีผู้กระทำด้วยประการใด ๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานตามคำสั่งที่กำหนดไว้หรือทำให้การทำงานผิดพลาดไปจากคำสั่งที่กำหนดไว้ หรือใช้วิธีการใด ๆ เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือทำลายข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน สมควรกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำดังกล่าว
อนึ่ง หลังจากพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้เพียงวันเดียว ได้เกิดกรณีเว็บไซต์หน้าหลักของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถูกแคร็กเกอร์เจาะระบบ โดยเข้าไปแก้ไขเป็นข้อความชื่นชม พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และด่าทอ คมช. ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในวงการไอทีบางรายให้ความเห็นว่าอาจเป็นการท้าทายพระราชบัญญัติที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ใหม่นี้

ไม่มีความคิดเห็น: