วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550

กรุงเทพโพลล์
ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ เป็นหน่วยงานสังกัดสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสังคมในการผลิตงานวิจัยเชิงสำรวจด้านการสำรวจความคิดเห็น (Poll) ของประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ด้วยการเป็นแหล่งความรู้ พัฒนา และเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงสำรวจแก่ คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ปัจจุบันผลิตงานวิจัยเชิงสำรวจและการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องต่างๆแล้วกว่า 350 เรื่อง และได้รับการยอมรับทั้งจากภาครัฐ เอกชนและสื่อมวลชนทุกแขนงในการนำผลสำรวจไปใช้และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ไม่มีความคิดเห็น: