วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2550


ในคณิตศาสตร์ ค่าสัมบูรณ์ (absolute value) (หรือ มอดุลัส (modulus)) ของจำนวน คือ ผลต่างระหว่างจำนวนนั้นกับ 0 พูดง่ายๆคือ จำนวนที่ไม่มีเครื่องหมายลบ ตัวอย่างเช่น 3 คือค่าสัมบูรณ์ของ 3 และ −3

ค่าสัมบูรณ์ คุณสมบัติ
mbox{if }c = a + bi mbox{ then }|c| = sqrt{a^2 + b^2},! (มอดุลัส)

ไม่มีความคิดเห็น: