วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

PROM

PROM (Programmable Read-Only Memory) หรือ พีรอม คือ หน่วยความจำ (ROM) ซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถเขียนข้อมูลใหม่ลงไปได้ สามารถเขียนได้ครั้งเดียว ถ้ากระบวนการเขียนผิดพลาดก็ต้องเริ่มเขียนใหม่ทั้งหมด ข้อมูลที่ต้องการโปรแกรมจะถูกโปรแกรมผู้ใช้เอง โดนป้อนพัลส์แรงดันสูง (High Voltage Pulsed) ทำให้ Metal Strips หรือ Polycrystaline ที่อยู่บนตัว IC ขาดออกจากกัน ทำให้เกิดเป็นลอจิก "1" หรือ "0" ตามตำแหน่งที่กำหนดในหน่วยควา�! ��จำนั้นๆ
PROM เป็นทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการบันทึกโค้ดโปรแกรมลงในหน่วยความจำ ซึ่งต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่า PROM Programmer เนื่องจาก PROM สามารถเขียนได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นจึงมีรอมชนิดอื่น เช่น EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) และ EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) ซึ่งสามารถแก้ไขได้หลายครั้ง
EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) คือ หน่วยความจำ ROM ที่สามารถลบและแก้ไขได้หลายครั้ง ในการลบข้อมูลจะต้องลบทั้งหมด ไม่สามารถลบเพียงบางส่วนได้ โดยอาศัยแอพพลิเคชั้น ที่ใช้กำลังไฟฟ้าสูง
EPROM(Erasable Programmable Read-Only Memory) คือ PROM ซึ่งสามารถลบข้อมูลโดนการนำไปตากแดดจัดๆ รังสีอัลตร้าไวโอเลตจำทำปฏิกิริยากับชีพในหน่วยความจำ และจะลบข้อมูลออกทั้งหมด
EEPROM ไม่ต้องถอดออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อต้องการลบข้อมูลหรือ แก้ไขข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น: