วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

สมบัติร่วมกันของมนุษยชาติ

สมบัติร่วมกันของมนุษยชาติ หรือสมบัติตกทอดโดยธรรมชาติร่วมกันของมนุษย์ (common heritage of mankind หรือ res communis humanitatos) เป็นหลักการที่ถูกเสนอขึ้นโดยผู้แทนของประเทศมอลตา (Malta) ประจำองค์การสหประชาชาติ ชื่ออาวิด ปาโด (Arvid Pardo) ในการประชุมกฎหมายทะเลเมื่อ ค.ศ. 1967เพื่อประกาศว่าพื้นมหาสมุทรเป็นมรดกร่วมกันของมวลมนุษยชาติ และต่อมาหลักการดังกล่าว ได้ถูกนำไปใช้ในกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายอ! วกาศและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อมิให้มีการนำสมบัติร่วมกันของมนุษยชาติไปใช้แสวงหาผลประโยชน์แต่เพียงส่วนตน ทุกคนจะได้รับส่วนแบ่งจากทรัพยากรเหล่านี้อย่างเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรนี้โดยตรงความหมาย
ประเทศส่วนใหญ่ได้เห็นฟ้องต้องกันว่าหลักสมบัติร่วมกันของมนุษยชาติตามกฎหมายทะเล หมายความว่า การเข้าไปยึดครองและแบ่งพื้นทะเลที่อยู่นอกเขตอำนาจรัฐนั้นกระทำไม่ได้ จะต้องมีกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับกิจกรรมการสำรวจและแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนรวมนี้ จะต้องมีการแบ่งผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกตามสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์�! ��องประเทศต่าง ๆ จะต้องมีเสรีภาพในการเข้าถึง, การใช้และการเดินเรือ การใช้พื้นทะเลต้องเป็นไปเพื่อจุดมุ่งหมายในทางสันติเท่านั้น และจะต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศ และความดังกล่าว ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในกฎหมายอื่นๆไม่มีความคิดเห็น: