วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550วัสดุผสม (อังกฤษ: composites) คือวัสดุที่ถูกสร้างขึ้นมาจากวัสดุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป เพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะงาน โดยไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การผสมกันของวัสดุเหล่านี้จะไม่เป็นเนื้อเดียวกันแต่จะแยกกันเป็นเฟสที่เห็นได้อย่างเด่นชัด เฟสแรกเรียกว่า เนื้อพื้น (matrix) ซึ่งจะอยู่ด้วยกันอย่างต่อเนื่องและล้อมรอบอีกเฟสซึ่งเรียกว่า เฟสที่กระจาย หรือ ตัวเสริมแรง (reinf! orcement) คุณสมบัติของวัสดุผสมที่ได้จะเป็นฟังชั่นหรือขึ้นกันกับคุณสมบัติและปริมาณของสารตั้งต้นเหล่านี้ และรูปทรงทางเรขาคณิตของเฟสที่กระจายตัว


วัสดุผสม
ประเภทของวัสดุผสม
วัสดุผสมสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

วัสดุผสมที่เสริมแรงด้วยอนุภาค (particle-reinforced)
วัสดุผสมที่เสริมแรงด้วยเส้นใย (fiber-reinforced)
วัสดุผสมโครงสร้าง (structural)

ไม่มีความคิดเห็น: