วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550I เป็นอักษรละติน ในลำดับที่ 9


�I
ความหมายของ I และ i

i เป็นชื่อต้นรหัสสินค้าของแอปเปิลคอมพิวเตอร์ เช่น ไอพอด (iPod) ไอบุ้ก (iBook) และไอแมค (iMac) รวมถึงซอฟต์แวร์ ไอทูนส์ (iTunes)
I เป็นสัญลักษณ์ ธาตุเคมี ของไอโอดีน
ในการเขียนเลขโรมัน I มีค่าเท่ากับ 1
สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์

ในทางไฟฟ้า I ใช้แทน กระแสไฟฟ้า
ในทางกลศาสตร์ I ใช้แทน โมเมนต์ความเฉื่อย

ไม่มีความคิดเห็น: