วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปัจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มีทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรภาคสมทบ ประกอบด้วยคณะทั้งหมด 7 คณะ ได้แก่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่มีความคิดเห็น: