วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2550

นิติบุคคล

นิติบุคล คือ บุคคลที่ มนุษย์สมมติขึ้น ตามกฎหมาย ให้มีบทบาท เท่ากับ บุคคลธรรมดา แต่ต้องมีผู้แทนนิติบุคคลในการปฏิบัติภาระกิจของนิติบุคคลนั้น


ไม่มีความคิดเห็น: