วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ปยู

ปยู เป็นชนชาติหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นเจ้าของพื้นที่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดี ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-14 เป็นกลุ่มชนที่สถาปนาเป็นรัฐศรีเกษตร อยู่ในยุคเดียวกันกับกลุ่มรัฐยะไข่(อรกัน ธัญญาวดี)


ไม่มีความคิดเห็น: